Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 5 TESTOVANIE 5
Testovanie 9
Ste tu > Skip Navigation Links
Neprihlásený   |   Login
Vypĺňanie údajov o škole (Formulár A)
 • Kód školy: je šesťmiestne číslo, ktoré máte uvedené v hornom rohu základných informácií o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (v prvej zásielke).
 • Školský informačný systém - vybrať jednu z možností: aSc Agenda, ŠEVT eŠkola, iný
 • Vyučovací jazyk školy: vyberte práve jednu z uvedených možností - slovenský, maďarský, ukrajinský, slovensko-maďarský, iný.
 • Presný názov školy: uveďte celý názov školy. Vzhľadom na dĺžku políčka na formulári vás prosíme používať skratky, napr.:
  • ZŠ – základná škola
  • ZŠ s VJM – základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
  • ZŠ s VJU – základná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským
  • ZŠ s MŠ – základná škola s materskou školou
  • CZŠ – cirkevná základná škola
  V názve školy vynechajte popis tried elokovaných v inej obci, školskú jedáleň, maďarský, resp. ukrajinský názov školy alebo časť názvu, ktorá je uvedená v adrese.
  Príklady:
  • Základná škola s materskou školou – Letná ul., ktorá sídli na ulici Letná, bude mať uvedený názov iba ZŠ s MŠ.
  • Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Bélu Bartóka - Bartók Béla Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, ktorá sídli na ulici Kruhovej, bude mať uvedený názov iba ZŠ s MŠ s VJM BÉLU BARTÓKA.
 • Adresa školy: názov ulice, súpisné číslo domu, názov mesta (obce), poštové smerovacie číslo.
 • Riaditeľ školy: meno, priezvisko, titul(y).
 • Osoba poverená prevzatím 3. zásielky: meno, priezvisko, titul(y).
 • Školský koordinátor: meno, priezvisko, titul(y).
 • Kontaktná osoba pre prácu so ZZ žiakmi: meno, priezvisko, titul(y).
 • Má ZŠ špeciálneho pedagóga: označte Áno ak má
 • Kontakty: telefón, fax, e-mail riaditeľstva školy, telefón, e-mail školských koordinátorov.
 • Počet skupín: rovná sa počtu učební, v ktorých sa koná Testovanie 9, maximálny počet žiakov na skupinu je 15.
 • Celkový počet žiakov na škole: počet žiakov školy vo všetkých ročníkoch. Importované zo školskej agendy s možnosťou ručnej opravy
 • Celkový počet žiakov v 9. ročníku: Importované zo školskej agendy s možnosťou ručnej opravy. Z toho:
  • počet s mentálnym postihom – iba počet, v zozname žiakov nemajú byť zapísaní (zadávané ručne)
  • počet žiakov v 9. ročníku, ktorí študujú v zahraničí a určite sa nezúčastnia na testovaní (potrebné písomné oznámenie zákonných zástupcov žiaka)(zadávané ručne)
  • počet cudzincov, ktorí sú zaradení do 9. ročníka a sú vzdelávaní vo vyučovacom jazyku menej ako jeden rok (testovania sa nezúčastnia)(zadávané ručne)
 • Zúčastnia sa Testovania 9: Doplnené automaticky programom podľa počtu zadaných žiakov. Z toho:
  • počet žiakov v 9. ročníku, ktorí študujú v zahraničí: Počet žiakov, ktorí sa majú zúčastniť testovania a teda sú zapísaní do testovania (zadávané ručne)
  • počet žiakov - cudzincov, ktorí sú zaradení do 9. ročníka a sú vzdelávaní vo vyučovacom jazyku viac ako jeden rok, testovania sa zúčastňujú (vypočítané automaticky)
  • počet žiakov na elokovanom pracovisku - koľko žiakov robí testovanie na inej adrese ako je adresa školy (vypočítané automaticky)
  • počet žiakov v 5. ročníku zo SZP (sociálne znevýhodnené prostredie), doplnené programom podľa toho, koľko žiakov zo SZP je uvedených vo formulári B a C (vypočítané automaticky)
  • počty zdravotne znevýhodnených žiakov so skupinou obmedzenia 1 a 2 (vypočítané automaticky)
 

Pokračujte vypĺňaním údajov o žiakoch.