Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 5 TESTOVANIE 5
Testovanie 9
Ste tu > Skip Navigation LinksPostup > Formulár B a C
Neprihlásený   |   Login
Vypĺňanie údajov o žiakoch (Formulár B a C)
 

Nasledujúce údaje vypíšte podľa rodného listu žiaka na obrazovke cez spínač Nový žiak. Na tomto mieste v programe je možná aj ich oprava, pomocou spínača "Oprav žiaka a pre zdravotne znevýhodnených zadaj údaje".

 
 • meno žiaka
 • priezvisko žiaka
 • rodné číslo žiaka (slúži výhradne pre potreby NÚCEM-u a ŠVS na jednoznačné spracovanie a priradenie výsledkov testovania žiaka). Pohlavie žiaka je vypĺňané automaticky podľa rodného čísla. Ak je určené nesprávne (cudzinec) môžete ho opraviť v okne zápis/oprava údajov za žiaka.
 • známky za 5. až 8. ročník z vyučovacieho jazyka a matematiky
 • či je žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • či žiak je cudzinec: nie je cudzinec, je a študuje na území SR menej ako rok, je a študuje menej ako 2 roky, je a študuje menej ako 3 roky, je a študuje menej ako 4 roky.
  Žiakom cudzincom pre účely externých celoslovenských testovaní je žiak, ktorý súčasne spĺňa všetky nasledujúce podmienky:
  1. Je cudzincom - podľa platnej legislatívy je cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom SR.
  2. Na území Slovenskej republiky sa vzdeláva kratšie ako štyri roky pred externým celoslovenským testovaním.
  3. Jeho materinský jazyk je odlišný od vyučovacieho jazyka, v ktorom sa vzdeláva.
 • žiak na elokovanom pracovisku - robí testovanie na inej adrese ako je adresa školy – v zozname žiakov využite Hromadný zápis-elokované pracovisko
 • údaje o žiakovi so zdravotným znevýhodnením.
 

Ak opravovaný žiak má zdravotné znevýhodnenie, prepnite prepínač "Žiak je so zdravotným znevýhodnením (ZZ)" do polohy ÁNO a vyplňte o ňom údaje v spodnej polovici okna.
Najskôr si preštudujte usmernenie k vypĺňaniu údajov o žiakoch so ZZ.

 

Známka: uveďte známku, ktorú mal žiak na koncoročnom vysvedčení z predmetu. V prípade, že žiak opakoval ročník, uveďte známku z opakovaného predmetu. Ak žiak nebol z predmetu hodnotený, namiesto známky zadajte písmeno N. Známky za predchádzajúce obdobia slúžia pre ďalšiu analýzu výsledkov žiakov so ZZ. Ak žiak nerobí T9 z matematiky (len v prípade zdravotného znevýhodnenia VPU), vyznačte to na formulári. Známky z tohto predmetu budú nahradené X.

Druh postihnutia: vyznačte primárne postihnutie a druh ďalšieho postihnutia v príslušnom políčku.

 • VPU - vývinové poruchy učenia
 • NKS - narušená komunikačná schopnosť
 • TP - telesné postihnutie
 • ZP - zrakové postihnutie
 • SP - sluchové postihnutie
  • pre žiakov s VJM je možné zvoliť, či žiak bude robiť časť počúvanie s porozumením v predmete SJaSL (Áno/Nie)
 • AUT - autizmus
 • CHaZO - chorí a zdravotne oslabení
 • PAaP - poruchy aktivity a pozornosti
 • PS - poruchy správania

Skupinu obmedzenia, do ktorej má byť žiak zaradený, vyznačte v príslušnom políčku.
Žiaci sa do skupín zaraďujú nie podľa stupňa postihnutia z lekárskeho hľadiska, ale podľa miery obmedzenia pri práci s testom.

Ak žiak nerobí testovanie a je v zozname žiakov, cez Zápis/oprava žiakov - Formulár B,C (krok 3) je ho možné spínačom Vyraď žiaka z testovania vyradiť. Vyradený bude žiak nastavený v zozname. Spínačom Zaraď vyradeného žiaka ...- možno opäť zaradiť vyradenych žiakov do testovania.

 

Pokračujte exportom údajov.